LEGO Sumo pravidla

 1. Pro robota platí všechna pravidla uvedená v dokumentech Obecná pravidla pro roboty a
  Obecná pravidla pro LEGO roboty.
 2. Parametry robota
  a. Robot musí splňovat všechna kritéria z dokumentu Obecná pravidla pro LEGO roboty
  b. Robot musí být zcela autonomní.
  c. Základna robota musí při startu robota být maximálně 15 x 15 cm (celý robot musí
  projít kontrolním čtvercem). Pouze výška robota není omezená.
  d. Robot může svoji velikost změnit až po prvních 5 sekundách od startu každého
  jednotlivého souboje.
  e. Maximální hmotnost robota je 1000 g = 1 Kg.
  f. Parametry robota budou před úvodními zápasy a dále pak namátkově během turnaje
  kontrolovány.
  g. Robot může po startovací sekvenci změnit svůj tvar i velikost, kdy se velikost může i
  zvětšit. Hmotnost robota se během zápasu nesmí zvětšit.
  h. Robot se při zápase nesmí záměrně rozdělit na dvě a více částí, které nejsou pevně
  spojeny s robotem.
  i. Jako případ h. se nepočítá neúmyslné rozpadnutí se robota vlivem souboje.
  j. Robot nesmí používat žádné přípravky pro zvětšení přilnavosti k povrchu soutěžního
  ringu. Během celého turnaje může být majitel robota rozhodčím kdykoliv požádán o
  ověření tzv. papírovým testem.
 3. Parametry ringu
  a. Ring je kruhový vyrobený ze dřeva nebo dřevěného materiálu.
  b. Průměr ringu je 77 cm.
  c. Výška ringu je 2,5 cm.
  d. Ring má černý matný povrch.
  e. Na okraji ringu je bílá čára o šířce 2,5 cm.
  f. Ring je položen na podložce, která není bílé barvy.
  g. Zakázaná zóna je zóna přibližně do vzdálenosti 70 cm od okraje ringu zřetelně
  vyznačená.
 4. Průběh zápasu
  a. Každý zápas dvou robotů se jede na dva vítězné souboje.
  b. Před soubojem musí stát oba roboti zády k sobě v protilehlých kvadrantech (u robota
  musí být zřetelně odlišena zadní část robota od přední), které určí před soubojem
  rozhodčí náhodným vhozením směrového kříže.
  c. Rozhodčí zahajuje souboj povelem 3, 2, 1, teď (start)
  d. Po tomto povelu spustí soutěžící startovací sekvenci robota a odstoupí do pěti
  sekund mimo zakázanou zónu.
  e. Během startovací sekvence může robot pouze blikat a vydávat zvuky.
  f. Po uplynutí startovací sekvence robot nesmí vyrazit přímo proti soupeři. (Tímto se
  myslí, že robot nevytlačí svého soupeře ihned pouhým couváním tj. otočí se)
  g. Během souboje nesmí být nikdo kromě zápasících robotů v zakázané zóně.
  h. Robot nesmí být během souboje nijak řízen a ovlivňován.
  i. Souboj končí, když se některý ze soutěžících robotů jakoukoliv svoji částí dotkne
  podložky mimo ring.
  j. Pokud robot neúmyslně ztratí v souboji nějakou svoji část, která není zcela evidentně těžší než 2% hmotnosti robota a tato součást se dotkne podložky mimo ring, toto se nepovažuje za konec souboje.
  k. Robot, který se dříve dotkne podložky mimo ring, souboj prohrává. Robot, který souboj vyhraje, získává jeden bod.
  l. Robot, který dříve získá dva body, se stává vítězem zápasu.
  m. Pokud některý ze soutěžících zjistí, že během startovací sekvence jeho robot nenastartoval, oznámí ohlášením „STOP“ rozhodčímu, že požaduje nový start. Tento start se považuje tzv. ulitý. Pokud má robot v souvislé řadě za sebou dva ulité starty, prohrává souboj, jeho soupeř vyhrává souboj a získává bod.
  n. Pokud některý robot nevykazuje během souboje aktivitu déle než 30 sekund (blikání a vydávání zvuků se nepovažuje za aktivitu), rozhodčí ukončí souboj a pasivní robot je považován za robota, který má ulitý start.
  o. Souboj je rozhodčím ukončen, jestliže po uplynutí 120 sekund od zahájení souboje není zjevné, že by některý z robotů mohl získat převahu, rozhodčí souboj ukončí. Takto ukončený souboj se nepočítá a je nahrazen novým soubojem. Pokud rozhodčí usoudí, že po uplynutí 120 sekund existuje nějaká šance, že některý z robotů může vyhrát, nechá roboty v souboji pokračovat, maximálně však dalších 60 sekund. Po uplynutí celkem 180 sekund od zahájení je souboj rozhodčím ukončen a označen za nerozhodný pokud souboj neskončí dříve.
  p. Po uplynutí startovací doby (sekvence) se mohou soutěžící kdykoliv dohodnout na remíze a oznámit toto rozhodčímu. V takovém případě rozhodčí souboj ukončí a označí za nerozhodný. Pokračuje se pak dalším soubojem.
  q. Mezi jednotlivými souboji mohou soutěžící využít na požádání 60 sekund k malým opravám závad robota, případně jiným úpravám.
  r. Během souboje nesmí robot ovlivňovat svého soupeře tím, že se záměrně pokusí mu vypnout program nebo úmyslně ničí jeho součásti nebo ničí ring, takový robot je diskvalifikován.
  s. Pokud v jednom zápase proběhne 10 soubojů a žádný z robotů nezíská 2 body, rozhoduje se o vítězi zápasu následovně. Pokud má jeden z robotů jeden bod a druhý žádný, vyhrává robot s jedním bodem. Pokud mají roboti shodně 0 bodů, rozhodne o vítězi los (hod kostkou). Pokud mají oba roboti shodně 1 bod, vítězem se stává ten, který získal bod jako první. Toto ustanovení se netýká finálových bodů.
  t. Nedostaví-li se robot k zápasu v určeném časovém úseku, prohrává kontumačně. Stejně tak odstoupí-li ze zápasu.
 5. Turnaj
  a. V turnaji se roboti utkají v kvalifikačních skupinách. Z kvalifikačních skupin potom
  pokračují vždy jen určení roboti (přesné číslo se zjistí až podle celkového počtu
  registrovaných robotů) z čelních pozic v kvalifikačních skupinách do vyřazovacích
  soubojů. Při shodném počtu bodů v kvalifikační skupině určuje pořadí vzájemný
  zápas.
 6. Doplňující ustanovení
  a. V nerozhodných situacích a sporech rozhoduje vždy rozhodčí podle svého vědomí a
  svědomí. Při nejasnosti výsledku může nařídit další souboj.
  b. Při chybě rozhodčího může soutěžící tuto skutečnost oznámit hlavnímu pořadateli a
  ten posoudí, jestli chybující rozhodčí opravdu pochybil a zda musí spáchat SEPUKU 🙂
  c. Všechny problémy je třeba řešit ihned při jejich vzniku. Na pozdější stížnosti nebude
  brán zřetel.